Infolinka a telefonické objednávky +421 905 211 122

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj ako „eshop") umiestneného na internetovej adrese www.wineshelf.sk je:

MAHMI, s.r.o.

Budatínska 10, 851 06 Bratislava

zápis: oddiel Sro, vložka číslo 93178/B, register Okresného súdu Bratislava I

IČO: 47 452 765

DIČ: 2023913991

IČ DPH: SK2023913991

tel.: +421 905 211 122

e-mail: info@wineshelf.sk

(ďalej len „wineshelf")

orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)

 

 

Článok I

Základné pojmy

Predávajúci - wineshelf

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom eshopu.

Tovar - tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom eshopu.

Objednávka - úkon kupujúceho  v súvislosti s eshopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar v eshope.

Cena – hodnota tovarov alebo služieb predávajúceho uvedená v mene EUR s DPH.

Cena dopravy – predstavuje samostatný poplatok za dopravu zakúpeného tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke ako aj prípadné náklady predávajúceho súvisiace so zabezpečením  manipulácie s tovarom pre účely predmetného doručenia.

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

Článok II

Všeobecné ustanovenia

1  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

  • proces nákupu tovaru prostredníctvom eshopu;
  • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom eshopu;
  • práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom eshopu predávajúceho.

 

Článok III

Objednávka a uzavretie zmluvy

1  Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom eshopu.

2  Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v eshope. Všetky vyobrazenia tovarov v eshope sú len informatívneho charakteru.

3  Nákup tovaru v eshope je možný registrovaným kupujúcim alebo kupujúcim bez registrácie. Registráciou kupujúci uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie kupujúceho a na marketingové účely.

4  Registráciou získa kupujúci prístup k svojmu kontu (ďalej len „konto kupujúceho"). Konto kupujúceho umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov.

5  Po stlačení tlačidla „nákupný košík" alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do virtuálneho nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách objednávky.

6  Počas nákupného procesu si kupujúci môže zvoliť spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka eshop predávajúceho. K celkovej cene objednávky sa pripočíta aj cena za dopravu na základe požadovanej adresy pre doručenie a zvoleného spôsobu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim, tak je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom kupujúci je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.

7  Objednávku kupujúci potvrdí stlačením tlačidla „Doručenie a platba". Po vyplnení príslušných údajov a informácií má kupujúci pred odoslaním potvrdenej objednávky k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom následným odoslaním  objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas so znením VOP.

8  Odoslaním potvrdenej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj s:

a) vlastnosťami objednaného tovaru a služieb;

b) konečnej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

9  Po odoslaní potvrdenej objednávky sa táto zaregistruje v systéme eshopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho:

a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare, cene a stave úhrady za objednávku;

b) poučenie kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od objednávky;

c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim;

d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

10         Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

 

Článok IV

Platobné podmienky

1  Všetky ceny tovarov v objednávke aj v eshope sú uvedené vrátane aktuálnej sadzby DPH.

2  Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia do vypredania zásob tohto tovaru alebo do doby ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v eshope, nie sú vzájomne kombinovateľné.

3  Ku konečnej cene za dodávku zvolených tovarov a služieb je pripočítaná aj cena dopravy, pokiaľ si kupujúci túto službu vybral. Cena dopravy je stanovená dohodou.

4  Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.

5  Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

a) on-line prostredníctvom platobnej brány PayPal;

b) v hotovosti pri doručení predávajúcim

c) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe objednávky vygenerovanej kupujúcim prostredníctvom eshopu predávajúceho;

e) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);

f) pri prevzatí tovaru v prevádzke partnera wineshelfu v hotovosti alebo platobnou kartou alebo iným spôsobom, ktorý daný partner wineshelfu aktuálne podporuje a kupujúcemu vyhovuje.

6     Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť vybrané spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

7     Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

8     Úhradou sa rozumie moment pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho v plnej výške v zmysle predmetnej objednávky alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 

Článok V

Dodacie podmienky

1  Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:

a) osobné prevzatie na vybranej prevádzke partnera predávajúceho v zmysle informácií na eshope v časti „kontakty“ (osobný odber),

b) prostredníctvom služby rozvozu zabezpečovaného priamo predávajúcim

c) sprostredkovateľom doručenia (kuriér).

2  Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote („dodacia lehota"). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 2 hodín do 5 pracovných dní od uhradenia potvrdenej objednávky kupujúcim. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy alebo telefonicky. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je kupujúci dodatočne informovaný.

3  Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

a) neštandardného či špekulatívneho charakteru;

b) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci;

c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v dohodnutej cene.

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od  o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a do 21 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v zmysle vzájomnej dohody, ktorá musí predstavovať písomnú formu.

4  Ak kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, eshop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude kupujúci informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.

5  Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.

6  Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.

7  Kupujúci je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.

8  Ak kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, bude tovar pripravený predávajúcim na prevzatie vo vybranej lokalite partnera wineshelf o čom bude kupujúceho bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu alebo sms. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru s okamžitou platnosťou.

9  Súčasťou dodávky za uhradený tovar bude vždy aj daňový doklad (faktúra) a dodací list.

 

Článok VI

Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy

1  Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 7 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 7 dňoch odo dňa:

a) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;

b) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;

c) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;

d) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

2  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu predávajúceho.

3  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4  Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5  Platba za tovar bude kupujúcemu vrátená až po doručení predmetného tovaru z odstúpenej zmluvy späť na adresu predávajúceho. Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 3 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar doručený späť pred uplynutím 3-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6  Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nevhodného zaobchádzania s ním, ktoré má vplyv na zaistenie akosti, vlastností a funkčnosti tovaru.

7  Ak kupujúci požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

8  Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, alkohol na objednávku a pod.);

 

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.

2  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok VIII

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1  Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je dostupné v eshope.

2  Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@wineshelf.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán. Návrh môže byť podaný kupujúciom podľa § 12 zákona o ARS.

3  Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4          Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €.

 

Článok IX

Osobné údaje a ich ochrana

1  Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v eshope, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.

2  Ak kupujúci pri registrácii zaškrtne tlačidlo „Súhlasím s obchodnými podmienkami", udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúci udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Ak kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety, zanikne mu aj prístup k jeho kontu vytvorenému v eshope.

3  Kupujúci zaškrtnutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov" potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a) identifikačných údajoch predávajúceho;

b) účele spracúvania osobných údajov;

c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;

d) ďalších informáciách potrebných pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

  • predávajúci osobné údaje kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;
  • predávajúci osobné údaje kupujúceho nebude zverejňovať;
  • predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

1  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

1  Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu.

 

Článok X

Záverečné ustanovenia

1  Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

- zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

- zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

1  Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. Augusta 2016.

Dbáme na vysoké štandardy kvality našich produktov a služieb a súčasne aj na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len osobám starším ako 18 rokov